Toelichting bij de weigering om een verklaring af te geven van de KNMG, de beroepsorganisatie voor artsen.

De KNMG heeft als standpunt dat een behandelend arts geen verklaringen afgeeft over een eigen patiënt, waarbij hij/zij een oordeel geeft over de (medische) geschiktheid of ongeschiktheid van een patiënt om bepaalde dingen wel of niet te doen.
Voorbeelden daarvan zijn: is iemand in staat te werken, een auto te besturen, naar school te gaan, goed voor de kinderen te zorgen, is terecht een geboekte reis geannuleerd of heeft iemand recht op een parkeervergunning of aangepaste woonruimte?
Dergelijke verklaringen mogen alleen worden afgegeven door een onafhankelijke arts (dus niet de ”eigen” dokter). Zo’n arts kan een eigen beoordeling maken van uw situatie. Als dat nodig is, kan die arts, met uw toestemming, ook nog extra informatie opvragen bij uw behandelende arts(-en). De twee belangrijkste redenen voor dit standpunt zijn: Voorkomen van belangenconflicten tussen behandelend arts en patiënt. Uw behandelend arts is vaak niet op de hoogte van de criteria die worden gehanteerd voor het al dan niet toewijzen van bepaalde voorzieningen. Daardoor is het vaak niet goed mogelijk om een goed oordeel te geven.

Wat kunt u doen: U kunt navragen bij de instantie die een geneeskundige verklaring vraagt of u niet kunt volstaan met een verklaring van uzelf over uw gezondheidstoestand, evt. in de vorm van een in te vullen vragenlijst. U kunt zich voor een beoordeling, in overleg met de instantie die een verklaring vraagt, wenden tot een arts waarbij u niet onder behandeling staat. U kunt uw arts, tegen betaling, vragen om een afschrift van uw medisch dossier waarin bepaalde belangrijke feiten (dus niet zijn/haar beoordelingen) over uw gezondheidstoestand staan vermeld (bijv. de uitslag van een looptest of onderzoek van gezichtsvermogen).
Overigens raden wij als artsen u dit af. Uw medische gegevens zijn privé en behoren niet aan leken (niet-artsen) te worden verstrekt Hopelijk bent u hiermee voldoende geïnformeerd.

Uw huisarts