De AVG wetgeving is operationeel miv 25mei 2018.  Klikt u verder op deze link die betrekking heeft op de AVG. U kunt ook direct doorklikken naar de privacyverklaring.

1. Inzage in uw dossier

U heeft als patiënt het recht om uw medisch dossier in te zien of hier een afschrift van op te vragen. Dit geldt ook voor de schriftelijke informatie in het dossier die is verkregen van andere (behandelende) artsen. Maar het geldt niet als de informatie in het dossier over andere personen gaat en de privacy van anderen schendt. De persoonlijke werkaantekeningen van de arts maken geen deel uit van het medisch dossier en vallen daarmee ook buiten het inzagerecht van de patiënt. Wilt u hierover meer weten, raadpleeg dan de website van de artsenfederatie KNMG:  KNMG Inzage medisch dossier 

Na overlijden

Nabestaanden hebben geen recht om het dossier van een overleden familielid in te zien (u mag alleen uw eigen dossier inzien). Toch kunt u na het overlijden met vragen blijven zitten en graag het een en ander willen uitzoeken. Dan kunt u contact opnemen met de huisarts. Bespreek uw vragen met hem of haar. Vaak levert een gesprek waarin overwegingen worden toegelicht meer op dan inzage in het dossier.

Afspraak maken voor inzage in dossier

Wilt u uw dossier inzien, dan kunt u het beste een afspraak maken op het spreekuur. U kunt uw dossier inzien en uw huisarts kan dan direct uw vragen beantwoorden en/of zaken toelichten. U kunt uw dossier sinds 1 juli 2020 ook online inzien. Zie hiervoor:  https://home.mijngezondheid.net

 

2. Kopie medisch dossier

Een kopie van uw medisch dossier kunt u online regelen. Toch vragen wij u met klem hiervoor met uw arts een afspraak te maken. Patiënten hebben het volste recht op een afschrift van hun dossier, maar de reden waarom kan verschillen. Wij stellen het op prijs als u dat eerst bespreekt met de huisarts.

Neemt u dus contact op met de doktersassistente om die afspraak te maken. U kunt uw aanvraag doen door gebruik te maken van de voorbeeldbrieven van de NPCF.  Ook dit kunt u dit online  regelen.  Zie hiervoor:  https://home.mijngezondheid.net

Kosten Het aanvragen van afschriften van het medisch dossier is kosteloos.

Legitimatie

Als u de kopieën ophaalt, moet u zich legitimeren met een geldig identiteitsbewijs; een paspoort, identiteitskaart of rijbewijs.

Voor meer informatie over ‘Inzage in uw dossier’ kunt u de betreffende brochure bestellen of downloaden via www.npcf.nl

3. Overdracht van uw dossier

Als u een nieuwe huisarts kiest, is het belangrijk dat uw nieuwe huisarts op de hoogte is van uw medische geschiedenis. Uw medische geschiedenis staat in uw patiëntendossier. Het is gebruikelijk dat uw oude huisarts het dossier overdraagt aan uw nieuwe huisarts. Hiervoor is een richtlijn opgesteld (KNMG Advies voor overdracht patiëntendossier bij verandering van huisarts).

Bij het uitschrijven bij uw huisarts kunt u uw dossier naar uw nieuwe huisarts laten opsturen. Uw medisch dossier wordt dan door uw huisarts persoonlijk of per aangetekende post overgedragen.  U kunt het originele dossier niet meekrijgen. Wel heeft u altijd recht op inzage in uw dossier. Meestal wordt uw dossier overigens digitaal overgedragen.

 

Meer informatie kunt u hier vinden:
1. Informatie van de Patiëntenfederatie NPCF

2. Brochure Een andere huisarts kiezen: informatie voor patiënt en huisarts