Missie

Visie

Het team de Linde levert huisartsgeneeskundige zorg gedurende alle levensfasen en in de directe leefomgeving van de patiënten. De geboden zorg en behandeling worden ook gerelateerd aan de levensloop, leefsituatie en familie­omstandigheden van de patiënten. Dit doen wij in het belang van het welzijn van de patiënten.

Toegewijde, verantwoorde en veilige zorg, waarbij reguliere geneeskunde wordt bedreven volgens de NHG standaarden.

Continuïteit van zorg, waarbij een financieel gezond klimaat een voorwaarde is.

Een eerlijke en open communicatie met de patiënt. luisteren naar de patiënt, opdat die zich gehoord voelt.

Een voortdurende verbetering van kwaliteit van zorg, gericht op innovatie.

Een uitdagende werkplek voor medewerkers, o.a. door het bieden en stimuleren van scholing.

Een optimaal samenwerkingsklimaat, gericht op veiligheid, openheid en onderling respect binnen het team.

Het opleiden van professionals in de gezondheidszorg van de toekomst.

Een actieve samenwerking met collega’s buiten de eigen organisatie, bv. specialisten, thuiszorgorganisaties, apothekers, ketenzorgpartners.

De intentie om in de toekomst extra expertise te ontwikkelen bv. Op het terrein van palliatieve zorg, het begeleiden van levensfaseproblematiek en rouwverwerking.

Het op de voet volgen van nieuwe ontwikkelingen, o.a. uitbreiding naar pluspraktijk, groepsconsulten aanbieden, etc. .