Specialistenzorg: alleen na verwijzing door uw huisarts!

Geachte mevrouw/mijnheer,

Het komt helaas met enige regelmaat voor dat patiënten voor niet-spoedeisende zaken uit eigen beweging een afspraak met een specialist maken. Men vraagt de huisarts dan achteraf om een formele verwijzing. Als de huisarts dan gehoor geeft aan dit verzoek, maakt hij zich schuldig aan een vorm van fraude of valsheid in geschrifte; er is dan sprake van een strafbaar feit.

De huisarts heeft de wettelijke taak om poortwachter te zijn voor zorg in het ziekenhuis. Dat wil zeggen dat de huisarts in overleg met de patiënt naar de specialist verwijst als daarvoor een indicatie is.  De zorg in Nederland is in twee opzichten een kostbaar goed: waardevol en tevens duur. Om de zorg nog lang beschikbaar te houden heeft de huisarts als taak om huisartsenzorg te leveren waar het kan en naar dure specialistenzorg te verwijzen als het moet. Alleen specialistenzorg op verwijzing van de huisarts wordt door de verzekeraar vergoed.

Specialisten mogen geen zorg leveren of declareren bij de verzekeraar als er geen verwijzing van de huisarts is. Doen zij dat toch, dan is dat voor hun eigen rekening of voor die van de patiënt. Voor bezwaren tegen deze regeling kunt u bij de eigen verzekeraar terecht.

Omdat niet iedereen van die regeling op de hoogte is en om teleurstelling achteraf te voorkomen willen wij al onze patiënten op de hoogte stellen dat geen achteraf verwijzingen mogen en zullen schrijven.

Dank voor uw begrip.

Eigen Risico:

Ziekenhuiszorg kan voor u financiële gevolgen hebben. 
Iedereen die in Nederland woont of werkt, is wettelijk verplicht om zich te verzekeren tegen ziektekosten. Zorgverzekeraars vergoeden een groot deel van de kosten van ziekenhuiszorg. U betaalt echter altijd een verplicht eigen risico. In 2019 is dat 385 euro.

Heeft u zorg nodig die niet onder de basisverzekering valt, dan kan het zijn dat u een deel van de rekening zelf moet betalen, afhankelijk van uw aanvullende verzekering. Ook als uw zorgverzekeraar geen contract heeft met het ziekenhuis, moet u mogelijk een deel van de kosten zelf betalen.

Ook aanvullende onderzoek (bijv. bloedonderzoek, kweken, röntgenonderzoek) is niet kosteloos en wordt verrekend met uw eigen risico. Hier kunt u de tarieven vinden die het Meander Medisch Centrum hanteert.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.